การวิ่งระยะสั้น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints )
นักกรีฑาต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร
ได้แก่

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย
2. วิ่ง 100 เมตร หญิง
3. วิ่ง 200 เมตร ชาย
4. วิ่ง 200 เมตร หญิง
5. วิ่ง 400 เมตร ชาย
6. วิ่ง 400 เมตร หญิง

Advertisements

การวิ่งระยะกลาง

การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance )
ประเภทกรีฑาที่มีระยะทางแข่งขันเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร
ได้แก่
1. วิ่ง 800 เมตร ชาย
2. วิ่ง 800 เมตร หญิง
3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
4. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

การวิ่งระยะไกล

การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งขันเกิน 1,500 เมตร
ขึ้นไป ได้แก่
1. วิ่ง 3,000 เมตร หญิง
2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

การวิ่งผลัด

การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันที่แบ่งเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจำนวนผู้แข่งขันเท่า ๆ กัน มีดังนี้

  • การวิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกันต้องวิ่งในระยะทางเท่ากัน เช่น 5 x 80, 8 x 50, 4 x100,
   4 x 200, 4 x 400 เมตร เป็นต้น
  • การวิ่งผลัดต่างระยะ หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกันวิ่งในระยะทางไม่เท่ากัน เช่น 80 x 120 x 120 x 80 เมตร เป็นต้น
   ได้แก่
   1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย
   2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง
   3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย
   4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง